Srijeda, 13 Prosinac 2023 16:53

Objavljena nova Naredba o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u RH

Ocijeni sadržaj
(13 glasova)

U Narodnim novinama broj 147/23 objavljena je Naredba o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj koja je stupila na snagu u srijedu 13. prosinca 2023. godine.

U Naredbi je određena obveza subjekata da kontinuirano dojavljuju brojno stanje svinja koje drže na objektima. Također, svi subjekti koji drže svinje, a nisu dojavili brojno stanje svinja od mjeseca srpnja 2023. godine, dužni su u roku od 10 dana od stupanja na snagu ove Naredbe odnosno do 23. prosinca 2023. godine prijaviti brojno stanje svinja na svojim objektima. Svi subjekti koji drže svinje dužni su prijavljivati premještanje svinja i obvezno svaku promjenu brojnog stanja (uginuće, prasenje, premještanje, klanje na vlastitom objektu i dr.). Dojava se radi samostalnim unosom u VetIs aplikaciju, putem ovlaštene veterinarske organizacije ili putem djelatnika Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu (HAPIH) u roku od 3 dana od nastale promjene.

Na objektima na kojima se drži 5 i više rasplodnih svinja ili više od 50 svinja ukupno uz minimalne biosigurnosne mjere propisane Naredbom o provedbi i financiranju mjera sprječavanja, kontrole i nadziranja bolesti životinja na području RH (NN 1/23) i ovom Naredbom moraju imati plan biosigurnosti koji mora obuhvaćati barem:

  • određivanje „čistih“ i „prljavih“ područja za osoblje ovisno o tipu objekta
  • određivanje i prema potrebi, ažuriranje logističkih mjera za ulazak novih držanih svinja u objekt
  • postupke za čišćenje i dezinfekciju prostora, prijevoznih sredstava i opreme te osobnu higijenu
  • pravila za osoblje o hrani u objektu i zabranu osoblju da drže svinje
  • ciljani periodični program informiranja osoblja objekta
  • određivanje i prema potrebi, ažuriranje logističkih mjera za osiguravanje primjerenog odvajanja različitih epidemioloških jedinica te za sprečavanje dolaska svinja u izravan ili neizravan kontakt s nusproizvodima životinjskog podrijetla i drugim jedinicama u objektu
  • postupke i upute za primjenu mjera biosigurnosti tijekom gradnje ili popravka prostora ili nastambi
  • interne revizije ili samoprocjenu provedbe biosigurnosnih mjera

U zonama ograničenja I, II i zaraženoj zoni, na objektu na kojem se drže svinje i koji udovoljava svim uvjetima biosigurnosti i drugim propisanim uvjetima za držanje svinja te ako se na objektu provodi nadziranje afričke svinjske kuge i ako kliničkim pregledom provedenim od strane ovlaštenog veterinara unutar 24 sata prije klanja nisu utvrđene promjene zdravstvenog stanja svinja na objektu i svinja namijenjenih klanju dozvoljeno je klanje svinja za vlastite potrebe. Zone ograničenja od 3. studenoga 2023. dostupne su na sljedećem linku: http://www.veterinarstvo.hr/UserDocsImages/ASK/Rje%C5%A1enje%20o%20zonama%20ograni%C4%8Denja%20i%20zara%C5%BEenim%20zonama%203.11.2023.pdf

Ističemo obvezu svih subjekata koji drže svinje da prijave veterinaru ako svinje pokazuju znakove bolesti, pobačaj, uginuće. Također podsjećamo da se svinje smiju držati samo na registriranim objektima u skladu sa svim mjerama biosigurnosti i uvjetima za držanje svinja.